#PRESS | French police closed the Eiffel Tower in Paris SUNDAY MORNING

French police closed the Eiffel Tower in Paris La police française a fermé la Tour Eiffel à Paris  ตำรวจฝรั่งเศสปิดหอไอเฟลในกรุงปารีส และอพยพคนออกจากอาคาร หลังมีรายงานพบชายต้องสงสัยแบกกระเป๋าขึ้นไปบนหอคอยเมื่อวันอาทิตย์… … Plus